Kindertraining:

Ukemi,

Tai No Henko, Tai Sabaki

Kihon und Awaze Kata Dori Ikkyo, Kata Dori Shiho Nage.

 

Waffentraining:

Ken Suburi 1,2,4

Jo Suburi 3

 

Erwachsenen Training:

Ukemi,

Tai Sabaki, Tenkan, Tai No Henko

Riote Dori Tenchi Nage

Gyaku Hanmi Katate Dori Tenchi Nage

Gespeichert von aikido-admin am Do., 19.09.2013 - 19:32