Training am 25.08.2014

Datum: 
Montag, 25 August, 2014

Ukemi,

Vorwärtsrolle und Rückwärtsrolle.

Tai Sabaki

Tai No henko

 

Tai Jutsu

Morote dori kokyu nage.

Ushiro ryote dori dai ikkyo

Ushiro katate dori kubi shime dai sankyo

Ai hanmi katate dori dai ikkyo

 

Kokyu ho aus saho