Training am 02.06.2014

Datum: 
Montag, 2 Juni, 2014

Ukemi

Tai Sabaki

Tai No henko

Gyaku hanmi katate dori kokyu nage

Morote dori kokyu nage

Ushiro ryo kata dori koyku nage

Randori, Verteidigungsschwerpunkt kokyu nage.