Training am 26.05.2014

Datum: 
Montag, 26 Mai, 2014

Tai Sabaki

Tai No henko

Gyaku hanmi katate dori kokyu nage

Ryote dori kokyu nage

Ushiro ryote dori shiho nage

Ushiro ryote dori kote gaeshi