Training am 31.01.2014

Datum: 
Freitag, 31 Januar, 2014

Kindertraining:

Ukemi, Tai Sabaki, Tenkan

Tai no Henko,

Ai Hanmi Katate Dori Irimi Nage Omote

Ai Hanmi Katate Dori Kote gaeshi

 

Buki Waza:

Jo Suburi 1-5:

Choku tsuki,

Kaeshi tsuki,

Ushiro tsuki,

Tsuki gedan gaeshi,

Tsuki jodan gaeshi uchi.