Prüfungsordnung

Prüfungsprogram zum dritten und zum zweiten Kyu

3. Kyu
tachi waza
katame waza
muna dori dai ikkyo omote & ura 
kata dori dai nikyo omote & ura 
katate dori dai sankyo omote & ura 
shomen uchi dai sankyo omote & ura 

 

nage waza
yokomen uchi kokyu nage 
sode dori kokyu nage
shomen uchi shiho nage omote & ura 
morote dori shiho nage omote & ura 
muna dori irimi nage 
chudan tsuki irimi nage
shomen uchi kote gaeshi 
chudan tsuki kote gaeshi 

 

suwari waza
morote dori  kokyu ho
kata dori dai ikkyo omote & ura 
shomen uchi dai nikyo omote & ura

 

buki waza
7 ken suburi  1 - 7 
migi no ken awase
hidari no ken awase 
happo giri
go no ken awase
shichi no ken awase
20 jo suburi  1 - 10 
31 jo kata
roku no jo awase

 

2. Kyu

tachi waza
katame waza

ushiro ryote dori dai ikkyo omote & ura
shomen uchi dai nikyo omote & ura
yokomen uchi dai sankyo omote & ura
kata dori dai sankyo omote & ura
katate dori dai yonkyo omote & ura
yokomen uchi dai yonkyo omote & ura

 

nage waza
ushiro katate muna dori kokyu nage
ushiro ryokata dori kokyu nage
ryote dori tenchi nage
katate dori tenchi nage gyaku hanmi
shomen uchi koshi nage
ryote dori koshi nage
katate dori kaiten nage uchi
katate dori kaiten nage soto
shomen tzuki shiho nage omote & ura (soto)
kata dori irimi nage
tzuki kote gaeshi gyaku hanmi

 

suwari waza
yokomen uchi dai nikyo omote & ura
shomen uchi dai sankyo omote & ura
shomen uchi dai yonkyo omote & ura
hanmi handachi waza
katate dori shiho nage omote
ryote dori tenchi nage

 

buki waza
7 ken suburi  1 - 7
migi no ken awase
hidari no ken awase
happo giri
go no ken awase
shichi no ken awase
5 kumi tachi 1-2
31 jo kata
roku no jo awase
20 jo suburi  1 - 10 / 14 - 18
13 jo kata

Gespeichert von aikido-admin am So., 10.11.2013 - 13:16