Logbuch

Training am 30.09.2013

Tai Sabaki, Tenkan, Tai No Henko

Ukemi, 

Ai Hanmi Katate Dori Shiho Nage Omote und Ura

Yokomenuchi Shiho Nage

 

Training am 13.09.2013

Kindertraining:

Ukemi,

Tai No Henko, Tai Sabaki

Kihon und Awaze Kata Dori Ikkyo, Kata Dori Shiho Nage.

 

Waffentraining:

Ken Suburi 1,2,4

Jo Suburi 3

 

Erwachsenen Training:

Ukemi,

Tai Sabaki, Tenkan, Tai No Henko

Riote Dori Tenchi Nage

Gyaku Hanmi Katate Dori Tenchi Nage

Training am 16.09.2013

Erwachsenen Training:
 
Jo 31 Kata
Ken Suburi 1, 4

Training am 09.09.2013

Waffentraining:

Jo 31 Kata

 

Erwachsenen Training:

Ukemi Vorwärtsrolle

Tai Sabaki, Tai no Henko

Ai Hanmi Katate Dori Shiho Nage

Ai Hanmi Katate Dori Ikkyo

Training am 06.09.2013

Kindertraining:

Ukemi,

Schwerpunkttraining auf Tai Sabaki

Verteidigungstechniken waren Nikkyo, Kote Gaeshi.

 

Waffentraining:

Jo Suburi 1-3

 

Erwachsenen Training:

Ukemi Vorwärtsrolle

Tai Sabaki, Tenkan

Ai Hanmi Katate Dori Shiho Nage

Ai Hanmi Katate Dori Irimi Nage

Training am 17.05.2013

Kindertraining:

Ukemi,

Gyaku Hanmi Katate Dori Kokyu Nage

Gyaku Hanmi Katate Dori Nikkyo Omote und Ura

 

Waffentraining:

Jo Suburi, Schwerpunkt Hasso Gaeshi

 

Erwachsenen Training:

Ukemi,

Shomen Uchi Nikkyo Omote,

Shomen Uchi Sankyo Omote und Ura

 

Bild des Benutzers Jesko

Training am 13.05.2013

Matte 1:

Aus: Katate dori, Kosa dori, Ryote dori, Ushiro ryote dori, Morote dori, Men uchi

Sankyo, omote/ura

Nikkyo, omote/ura 

 

Matte 2:

Tai Sabaki, Tenkan, Ukemi

Ai Hanmi Katate Dori Shiho Nage Omote und Ura

Shome Uchi Kokyu Nage

Kokyu Ho

Bild des Benutzers Jesko

Training am 06.05.2013

Erwachsenentraining:
Ukemi
Irimi nage, Katate dori
Irimi nage, Muna dori
Irimi nage, Chudan tsuki
Kokyu ho

Bild des Benutzers Jesko

Training am 26.04.2013

Erwachsenentraining:
Buki Waza:
Ichi no ken suburi, Yon no ken suburi
 
Tai Jutsu:
Suwari Waza, Shomen Uchi, Ikkyo (ura + omote)

Bild des Benutzers Jesko

Training am 19.04.2013

Kindertraining:
Erwachsenentraining:
Buki Waza:

  • Ichi no ken suburi
  • Ni no ken suburi
  • Schwerthaltung bei Yokomen

Tai jutsu:

  • Shomen Uchi, Ikkyo omote
  • Shomen Uchi, Ikkyo ura

Seiten